English

学术讲座

辽宁大学经济学院名家大讲堂预告| 贾根良:现代货币理论学派的兴起与原理

来源: 日期:2023-09-20 阅读:

主讲人 贾根良 主持人
时间 2023年9月22日(周五)15:45 地点 蒲河《用催眠术让侄女do落了》则行楼133

主讲人:贾根良

报告题目:现代货币理论学派的兴起与原理

报告时间:2023年9月22日(周五)15:45

报告地点:蒲河《用催眠术让侄女do落了》则行楼133                              


   

欢迎广大师生踊跃参加!