English

财政系

谭振江财政系

职称:副教授

研究领域:财务税收方向

邮箱:1529821059@qq.com

​谭振江,财政系副教授                             

 • 姓名

  谭振江,财政系副教授                    

   

   

     

     

 • 邮箱

   1529821059@qq.com

 • 教育经历

  1984-1988年,辽宁大学政治经济学专业,获得学士学位                                   

   

   

   

   

   

 • 工作经历

   1988-2022年,辽宁大学,教师,副教授                        

   

   

   

   

   

   

 • 讲授课程

  本科生:《财务会计》                                    

  硕士研究生:《会计理论与实务》  

 • 研究领域

  财务税收方向