English

财政系

林天义财政系

职称:副教授

研究领域:财政税收理论与实务,财税史

邮箱:tylin666@163.com

​林天义,财政系副教授   

 • 姓名

  林天义,财政系副教授

   

   

   

   

 • 邮箱

  tylin666@163.com  

    

   

   

 • 教育经历

  2004年-2009年,辽宁大学财政学专业,获得博士学位    

    

   

 • 工作经历

  1994年-至今,辽宁大学经济学院

   

   

   

   

   

 • 讲授课程

  本科生:财政学、税收学、国际税收、中国财税史    

  硕士研究生:税务管理

    

   

 • 研究领域

  财政税收理论与实务,财税