English

经济学系

关宇经济学系

职称:副教授

研究领域:宏观经济学

邮箱:lnu1999@163.com

     关宇,经济学系副教授  

 • 姓名

       关宇,经济学系副教授     

 • 邮箱

     lnu1999@163.com  

     

 • 行政职务

          经济学院工会副主席    

     

 • 教育经历

           先后获工科学士、经济学硕士、经济学博士学位    

     

 • 工作经历

           辽宁大学经济学院经济学系    

     

 • 讲授课程

           本科生:法与经济学    

           硕士研究生:法与经济学

           博士研究生:高级宏观经济学

     

 • 研究领域

      宏观经济学